Blog biura rachunkowego Casus

 

Czym są księgi rachunkowe?

11/8/2021     0 KOMENTARZE

Obraz

​Prowadzenie własnej działalności wiąże się z koniecznością dopilnowania wielu kwestii prawnych i formalnych. Podstawowym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji tego, jak wykorzystywane są środki pieniężnej należące do danej firmy. Jednym ze sposobów na uporządkowane tworzenie takiego spisu jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czym one są? I w jaki sposób są prowadzone? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

 

​Księgi rachunkowe - czym są?

Księgi rachunkowe to zestawienie zapisów księgowych, uporządkowanych chronologicznie i obejmujących pięć podstawowych części.
Wyróżniamy części, takie jak:

  • dziennik, czyli część przeznaczona do chronologicznego zapisywania operacji gospodarczych; zawarte w tej części dane powinny być ponumerowane i łatwe do sprawdzenia,
  • księga główna, czyli zbiór kont syntetycznych; obowiązuje ewidencja księgowa zgodnie z zasadą podwójnego zapisu - każda operacja gospodarcza musi być zaksięgowana na dwóch kontach równocześnie,
  • księga pomocnicza, czyli część służąca do uszczegółowienia i uzupełnienia zapisów z księgi głównej; zawarte w niej dane dotyczą m.in. środków trwałych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, czy operacji sprzedaży i zakupu,
  • zestawienie obrotów i sald (bilans próbny), które sporządza się na koniec miesiąca (lub częściej) i którego celem jest sprawdzenie, czy zapisy w dzienniku i księdze głównej są zgodne,
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), czyli część sporządzana przez firmy, które nie prowadziły wcześniej pełnej księgowości; ta część to wykaz składników aktywów i pasywów, potwierdzony ich inwentaryzacją.

​Co należy o nich wiedzieć?

Aby poprawnie prowadzić księgi rachunkowe, warto wiedzieć o pewnych zasadach. Przede wszystkim należy pamiętać, że prowadzenie tego typu zestawienia może zostać powierzone firmie zewnętrznej. To doskonały sposób, ponieważ specjaliści z danej dziedziny posiadają wiedzę niezbędną do poprawnego i zgodnego z prawem tworzenia ksiąg rachunkowych. Rozwiązanie to gwarantuje spokój ducha i sprawia, że możemy skoncentrować się na innych, kluczowych dla efektywnego działania firmy kwestiach. Jeśli chcesz skorzystać z takiej pomocy, dowiedz się więcej o naszej ofercie i sprawdź naszą stronę internetową.
Jednak to nie koniec niezbędnych informacji. Warto wiedzieć, co przepisy prawne mówią o otwieraniu i zamykaniu ksiąg rachunkowych. Takie unormowanie znajdujemy w art. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, gdzie powiedziano, że:
"Art. 12. [Moment otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych]
Księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3:
1) na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym,
2) na początek każdego następnego roku obrotowego,
3) na dzień zmiany formy prawnej,
4) na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek),
5) na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości
- w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

2. Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3-3d:
1) na dzień kończący rok obrotowy,
2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami
- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń."

​Wszelkie informacje zapisane w księgach rachunkowych muszą mieć swoją podstawę, czyli dowody księgowe. Wyróżniamy dowody zewnętrzne obce (otrzymane od kontrahentów, w tym np. faktury, rachunki, paragony, noty), dowody zewnętrzne własne (przekazywane w oryginale kontrahentom np. faktury sprzedażowe), a także dowody wewnętrzne (dotyczące operacji wewnątrz jednostki, np. dokumenty magazynowe).
Warto także pamiętać, że księgi rachunkowe:
powinny być prowadzone w walucie polskiej i języku polskim,
należy przechowywać przez pięć lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
powinny być prowadzone w sposób rzetelny, sprawdzalny, bezbłędny, poprawny i kompletny.

 

 

ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane